• 1 సంకష్ట హర చతుర్థి
  • 2 గుడ్ ఫ్రైడే
  • 4 కాలభైరవ అష్టమి
  • 10 మాస శివరాత్రి
  • 13 ఉగాది, రంజాన్ నెల ప్రారంభం
  • 18 స్కంద షష్టి
  • 21 శ్రీ రామ నవమి
  • 23 కామధ ఏకాదశి
  • 24 శని త్రయోదశి
  • 27 భరణి కార్తె
andhrapradesh 2021 Apr calendar