• 02 సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి
 • 03 జ్యెష్ఠకార్తె ప్రా"
 • 07 స్మార్త ఏకాదశి,
 • గీతా జయంతి
 • 08 వైష్ణవ మాద్వ ఏకాదశి
 • 09 హనుమద్రవ్వతము
 • 11 దత్త జయంతి
 • 13 గురు మౌడ్యారంభం
 • 16 ధనూర్మాస ఫూజ
 • మూలకార్తె ప్రా"
 • 17 ధనుర్మాసారంభము
 • 19 కాలబైరవాష్టమి
 • 22 సర్వ ఏకాదశి
 • 24 మాస శివరాత్రి
 • 26 సూర్యగ్రహణము
 • 27 చంద్రదర్శనం
andhrapradesh 2019 Dec calendar