• 2 మాస శివరాత్రి
  • 3 జ్యేష్ఠ కార్తె
  • 9 స్కంద షష్టి
  • 15 మూల కార్తె
  • 16 ధనుర్మాసం ప్రారంభం
  • 25 క్రిస్మస్
  • 30 సఫల ఏకాదశి
andhrapradesh 2021 Dec calendar