• 01 మాస శివరాత్రి
 • 04 చంద్రదర్శనం
 • 04 జగన్నాథ రథోత్సవం
 • 06 పునర్వసు కార్తె ప్రా"
 • 08 శుక్ర మౌడ్యారంభము
 • 12 తొలిఏకాదశి,
 • చాతుర్మాస్యవ్రతారంభం
 • 16 ఆషాడ పూర్ణిమా,
 • గురు పూర్ణిమా,
 • చంద్ర గ్రహణం
 • 17 తిరుమల శ్రీవారి
 • అణివర ఆస్థానము
 • 28 నర్వ ఏకాదశి
 • 30 మాస శివరాత్రి
andhrapradesh 2019 Jul calendar