• 01 మాస శివరాత్రి
 • శని త్రయోదశి
 • 04 చంద్ర దర్శనం
 • 05 శ్రీ బుద్ద జయంతి
 • 08 మృగసిరకార్తె
 • ప్రారంభం
 • 13 నిర్జల ఏకాదశి
 • శ్రీ గణపతి
 • సచ్చిదానంద
 • జన్మదినం
 • 15 శని త్రయోదశి
 • 17 ఏరువాక పూర్ణిమ
 • 20 సంకష్ఠహర చతుర్ధి
 • 22 ఆర్ద్ర కార్తె ప్రారంభం
 • 28 సర్వ ఏకాదశి
andhrapradesh 2019 Jun calendar