• 02 మతత్రయ ఏకాదశి
  • 04 మహా శివరాత్రి
  • 08 మీన సంక్రమణము
  • ఉ. 7:47
  • చంద్ర దర్శనం
  • 17 సర్వే ఏకాదశి
  • 20 హోళీ పండుగ
  • 21 శ్రీ లక్ష్మీ జయంతి
  • 24 సంకష్ఠహర చతుర్ధి
  • 31 సర్త్వెకాదశి
andhrapradesh 2019 Mar calendar