• 2 సంకష్ట హర చతుర్థి
  • 4 పూర్వాభాద్ర కార్తె
  • 8 అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం
  • 9 విజయ ఏకాదశి
  • 11 మహా శివరాత్రి
  • 16 పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి
  • 18 ఉత్తరభద్ర కార్తె
  • 19 స్కంద షష్టి
  • 25 అమలకీ ఏకాదశి
  • 29 హోలీ
  • 31 సంకష్ట హర చతుర్థి
andhrapradesh 2021 Mar calendar