• 01 మే డే
 • (కార్మిక దినోత్సవం)
 • 03 మాస శివరాత్రి
 • 06 చంద్ర దర్శనం
 • 07 అక్షయ తృతీయ
 • సింహాచల
 • చంద్రోత్సవము
 • 09 శ్రీ శంకర జయంతి,
 • శ్రీ రామానుజ జయంతి
 • 10 శ్రీ రామ జయంతి
 • 15 అన్నవరం సత్యదేవ
 • కల్యాణం
 • 17 నృసింహ జయంతి
 • 18 శ్రీ అన్నమాచార్య
 • జయంతి
 • 29 శ్రీ హనుమ జయంతి
 • 30 మతత్రయ ఏకాదశి
andhrapradesh 2019 May calendar