• 1 మే డే
  • 7 మతత్రయ ఏకాదశి
  • 8 శని త్రయోదశి
  • 9 వరాహ జయంతి
  • 13 రంజాన్
  • 14 అక్షయ తృతీయ
  • 18 స్కంద షష్టి
  • 22 మోహినీ ఏకాదశి
  • 25 రోహిణి కార్తె
  • 26 శ్రీ కూర్మ జయంతి
  • 29 సంకష్ట హర చతుర్థి
andhrapradesh 2021 May calendar