• 01 తిరుమల శ్రీవరి
 • గరుడోత్సవం
 • 05 సరస్వతీ పూజ
 • 06 దుర్గాష్టమి
 • 07 తిరుమల శ్రీవారి
 • రథోత్సవం
 • 08 విజయ దశమి
 • తిరుమల శ్రీవారి
 • బ్రహ్మొత్సవ సమాప్తి
 • 16 అట్ల తద్దె
 • 18 తులాకావేరీ స్నానము
 • 24 మతత్రయ ఏకాదశి
 • 27 దీపావళి
 • 28 ఆకాశ దీప ప్రా"
 • 29 చంద్రదర్శనం
 • 31 నాగుల చవితి
andhrapradesh 2019 Oct calendar