• 2 గాంధీ జయంతి
  • 4 మాస శివరాత్రి
  • 7 నవరాత్రులు ప్రారంభం
  • 12 సరస్వతీ పూజ
  • 14 దుర్గాష్టమి
  • 15 విజయదశమి
  • 19 మిలాద్-ఉన్-నబీ
  • 20 వాల్మీకి జయంతి
  • 23 అట్ల తద్ది
  • 24 సంకష్ట హర చతుర్థి
andhrapradesh 2021 Oct calendar