• 01 వరాహ జయంతి
 • మోహరం నెల ప్రా"
 • 02 వినాయక చవితి
 • 03 ఋషిపంచమి
 • 09 సర్వ ఏకాదశి
 • 10 వామన జయంతి
 • 12 అనంత పద్మనాభ
 • వ్రతము
 • 16 ఉండ్రాళ్ళ తద్దె
 • 17 సంకష్ఠహర చతుర్థి
 • 18 మహా భరణి
 • 27 మాస శివరాత్రి
 • 28 మహాలయ అమావాస్య
 • 29 తిరుమల శ్రీవారి
 • బ్రహ్మొత్సవంకురార్పణ
 • శరన్నవరాత్ర ప్రా"
 • 30 చంద్రోదయం
 • తిరుమల శ్రీవారి
 • బ్రహ్మొత్సవారంభం
andhrapradesh 2019 Sep calendar