• 3 అజైకాదశి
  • 5 ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం
  • 8 కల్కి జయంతి
  • 18 శని త్రయోదశి
  • 24 సంకష్ట హర చతుర్థి
  • 25 హస్త కార్తె
andhrapradesh 2021 Sep calendar