• 02.చాతుర్మ్యాస్య విదియ
 • 03.సుధీంద్రబాబు
 • ఆరాధన
 • 04.సంకష్టహరచతుర్ధి
 • 11.మతత్రయ ఏకదశి,
 • గోవత్సద్వాదశి
 • 12.శనిత్రయోదశి
 • 13.మాసశివరాత్రి
 • 14.కౌముద్యత్సవం,
 • సూర్యగ్రహణం
 • 15.పోలిస్వర్గం,
 • ధనుస్సంక్రమణం,
 • కుసుమకుమారీదేవి
 • జన్మదినం
 • 16.చంద్రదర్శనం
 • 20.సుబ్రహ్మణ్యషష్టి,
 • స్కంద సంహార
 • మల్లాది షష్ఠి
 • 22.కాలభైరవాష్టమి
 • 23.మహాయోగి సద్గురు
 • డా.. కందుకూరి శివానంద
 • మూర్తి గారి జన్మదినం
 • 25.మతత్రయ ఏకాదశి
 • గీతాజయంతి,
 • వైకుంఠ ఏకాదశి,
 • ముక్కోటి,
 • క్రిస్టమస్
 • 26.మత్స్యద్వాదశి
 • 27.హనుమద్వ్రతం
 • 29.దత్తాత్రేయజయంతి
 • శ్రీ సిద్ధెశ్వరీ పీఠాధిపతి
 • వార్షిక పట్టాభిషేకం
 • 31.పరశురామజయంతి
andhrapradesh 2020 Dec calendar