• 01. మతత్రయ ఏకాదశి,
 • శయన(తొలి)ఏకాదశి,
 • చాతుర్మాస్య
 • వ్రతారంభం,
 • కుసుమహరనాథ
 • జయంతి
 • 05. వ్యాస పౌర్ణమి,
 • గురు పౌర్ణమి
 • 06. పునర్వసు కార్తె
 • 07. చాతుర్మాస్య విదియ
 • 08. సంకష్టహరచతుర్ధి
 • 12. భానుసప్తమి
 • 16. కర్కాటక సంక్రమణం
 • దక్షిణాయన ప్రా..
 • మతత్రయ ఏకాదశి
 • 18. శనిత్రయోదశి
 • 19. మాసశివరాత్రి,
 • బోనాలు
 • 20.పుష్యమి కార్తె
 • 21.శ్రావణమంగళగౌరి
 • వ్రతం
 • 22.చంద్రదర్శనం
 • 24.దూర్వాగణపతి
 • వ్రతం
 • 25.నాగపంచమి
 • 26.సామగోపాకర్మ,
 • సూర్యపూజ
 • 30.మతత్రయ
 • ఏకాదశి
 • 31.వరలక్ష్మీ వ్రతం
 • బక్రీద్
andhrapradesh 2020 Jul calendar