• 6.దువ్వ,అత్తిలి మం.
 • బల్లిపాడు,శ్రీమదన
 • గోపాలస్వామి కళ్యణ
 • తీర్ధం,
 • మతత్రయ ఏకాదశి,
 • నృసిం హ ద్వాదశి
 • 9.హోళీ
 • 11.చాతుర్మాస్య విదియ
 • 13.సంకష్టహరచతుర్ధి
 • 14.మీన సంక్రమణం
 • 15,16,17 తిస్రోష్టకాలు
 • 20.మతత్రయ ఏకాదశి
 • 21.ఏలూరు హజరత్
 • సయ్యద్ బాయజీద్
 • మహాత్ముల వారి ఉరుసు
 • 22.మాసశివరాత్రి
 • శకసంవత్సరాది,
 • షబ్-ఎ-మొహరాజ్
 • 25. శ్రీశార్వరి నామ
 • సం.ర ఉగాది
 • వసంత నవరాత్రారంభం
 • చంద్రదర్శనం
 • 27.సౌభాగ్యగౌరీ వ్రతం
 • 28.గణేశపూజ
 • 29.నాగపూజ,
 • శ్రీపంచమి
andhrapradesh 2020 Mar calendar