• 01.మేడే కార్మిక
 • దినోత్సవం
 • 02.వాసవీ కన్యకా
 • జయంతి
 • 03.అన్నవరం
 • సత్యదేవుని కళ్యణం,
 • మతత్రయ ఏకాదశి
 • 04.డోల్లు కర్తరి ప్రా..
 • 06.నృసిం హజయంతి
 • 07.మహావైశాఖి,
 • సంపద్గౌరీ వ్రతం
 • 10.సంకష్టహర చతుర్ధి
 • 11.కృత్తిక కార్తె
 • నిజకర్తరి ప్రా..
 • 14.వృషభసంక్రమణం
 • 17.హనుమన్ జయంతి
 • 18.మతత్రయ ఏకాదశి
 • 21.మాసశివరాత్రి,
 • షబ్-ఎ-ఖదర్
 • 24.చంద్రదర్శనం
 • 25.రోహిణి కార్తె,
 • రంజాన్
 • 27.నెహ్రూ వర్ధంతి
 • 28.కర్తరీ త్యాగం
 • 29.శుక్రమౌఢ్య ప్రా..
 • చివటం అమ్మవారి
 • ఆరాధన
andhrapradesh 2020 May calendar