• 02.అశూణ్చశయన
 • వ్రతం, భోగి
 • 03.చంద్రోదయోమా
 • వ్రతం, అట్లతద్ది
 • 04.సంకష్టహరచతుర్ధి
 • 06.విశాఖ కార్తె
 • 11.మతత్రమ ఏకాదశి
 • 13.మాసశివరాత్రి,
 • నరకచతుర్ధశి
 • స్వాత్యభ్యంగం,
 • ధన్వంతరీ జయంతి,
 • యమతర్పణం
 • 14. దీపావళిపండుగ,
 • కేదారవ్రతం,
 • అలక్ష్మీ నిస్సరణం,
 • నెహ్రూజయంతి,
 • బాలల దినోత్సవం
 • 15.ఆకాశదీప ప్రారంభం
 • 16.అఖండదీప
 • చంద్రదర్శనం,
 • యమద్వితీయ భగినీ
 • హస్త బోజనం
 • 18.నాగుల ఛవితి
 • 20.తుంగభద్రానది
 • పుష్కర ప్రా..
 • 22.కార్తవీర్యోత్పత్తి
 • 24.యాజ్ఞవల్క్య జయంతి
 • 25. బోధన ఏకాదశి
 • 26. స్వాయంభువమన్వాది,
 • క్షీరాబ్ధి చిల్కుద్వాదశి,
 • యోగినీద్వాదశి
 • 28.శనిత్రయోదశి
 • 29.కార్తీకపౌర్ణమి(నోములకు)
 • జ్వాలాతోరణం
 • 30.తులస్లుద్వాసనం,
 • ధాత్రిపూజ మహాకార్తీక,
 • గురునానక్ జయంతి
andhrapradesh 2020 Nov calendar