• 01.అనంతపద్మనాభ
 • చతుర్ధశి
 • 02.మహాయలపక్ష ప్రా;;
 • 04.ఉండ్రాళ్ల తద్ది
 • 05.ఉపాధ్యాయ
 • దినోత్సవం,
 • డ..సర్వేపల్లి జయంతి
 • 06.పితృతిథి,
 • మహాభరణి
 • సంకష్టహరచతుర్ధి
 • 10.సూర్యసావర్ణిమన్వాది
 • మధ్యాష్టమి
 • 11.అహినవమి
 • 12.వ్యతిపాత
 • మహాలయం
 • 13.మతత్రయ ఏకాదశి,
 • ఉత్తరకార్తె
 • 14.యతి మహాలయం
 • 15.గజచ్ఛాయా
 • కలియుగాది
 • 16.మాసశివరాత్రి విష,
 • శస్త్రహతమహాలయం
 • 17.మహాలయ అమావాస్య
 • కుశగ్రహణం
 • కన్యాసంక్రమణం
 • 18.చంద్రదర్శనం
 • 23.అగస్త్యార్ధ్యం
 • 27.మతత్రయ ఏకాదశి
 • హస్తకార్తె
andhrapradesh 2020 Sep calendar