• 1 రమైకాదశి
  • 3 మాస శివరాత్రి
  • 4 దీపావళి
  • 5 గోవర్ధన పూజ
  • 8 నాగుల చవితి
  • 9 స్కంద షష్టి
  • 14 బాలల దినోత్సవం
  • 19 గురునానక్ జయంతి
  • 30 ఉత్పన్న ఏకాదశి
andhrapradesh 2021 Nov calendar